Ga naar de inhoud

Disclaimer

Aanbod op de website

Op deze pagina vindt u de disclaimer van barsoi.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Barsoi Kostuumspeciaalzaak. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Barsoi Kostuumspeciaalzaak is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken of te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Barsoi Kostuumspeciaalzaak.

Prijzen op de website

Voor zover er prijzen op onze website worden gecommuniceerd, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Barsoi Kostuumspeciaalzaak te mogen claimen of te veronderstellen.

Geen garantie op juistheid

Barsoi Kostuumspeciaalzaak streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Barsoi Kostuumspeciaalzaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat of waarna wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van barsoi.nl op deze pagina.